WYKAZ CHORÓB KWALIFKUJĄCYCH DO PROGRAMU

PROJEKTY » WYKAZ CHORÓB KWALIFKUJĄCYCH DO PROGRAMU

Nazwa patologii zawodowej

1.    zapalenie ścięgna i jego pochewki *), np.

1)    zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego

2)   zapalenie ze zwłóknieniem wspólnej pochewki ścięgien długiego odwodziciela i
prostownika krótkiego kciuka (choroba de Quervain’a)

3)    zapalenie pochewek ścięgien zginaczy i prostowników nadgarstka

4)   palec trzaskający (najczęściej jako skutek zapalenia zginacza długiego kciuka lub zginacza
powierzchownego palców ręki)

2. zapalenie kaletki maziowej *)

(najczęściej dotyczy kaletek okolicy stawu kolanowego, łokciowego, czy barkowego)

3. uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej *)

4. zapalenie okołostawowe barku (zespół bolesnego barku) *)

5. zapalenie nadkłykcia kości ramiennej (łokieć tenisisty lub łokieć golfisty) *)

6. zmęczeniowe złamanie kości *)
(głównie w obrębie kości kończyn dolnych – w kości piszczelowej, kościach śródstopia, trzonie kości udowej, kości strzałkowej)

7. Mononeuropatie obwodowe z ucisku *):

1)    uszkodzenie nerwu pośrodkowego (zespół cieśni w obrębie nadgarstka)

2)   uszkodzenie nerwu łokciowego (zespół rowka nerwu łokciowego lub zespół kanału de Guyona)

3)    uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej

4)   uszkodzenie nerwu piszczelowego w zespole kanału skokowego i inne neuropatie obwodowe z ucisku nie mieszczące się w wykazie chorób zawodowych

8. zespół wibracyjny: postać naczyniowo-nerwowa, kostno-stawowa lub mieszana *)

9. choroba   dekompresyjna  (wywołana pracą w  warunkach  podwyższonego ciśnienia atmosferycznego) - w postaci przewlekłej, z martwicą jałową kości *)

10. Choroby zakaźne z objawami kostno-stawowymi (postać późna boreliozy, bruceloza) *)

11. Zespoły bólowe kręgosłupa **) (w odcinku szyjnym, piersiowym lub lędźwiowo-krzyżowym)

12. Zapalenie mięśni lub przyczepów ścięgnistych ***)

13. Przewlekłe uszkodzenie torebki stawowej

(np. w formie torbieli Bakera, barku zamrożonego; najczęściej towarzyszy innym patologiom zaw.)

14. Martwica kości nadgarstka

(najczęściej dotyczy kości księżycowatej - choroba Kienböcka, rzadziej kości łódeczkowatej - choroba Preisera, czy innych kości nadgarstka)

15. Skutki wypadków przy pracy, a także w drodze do lub z pracy (a więc również związane z zatrudnieniem).
Zestawienie patologii zawodowych układu ruchu i obwodowego układu nerwowego
*) w formie przewlekłej może być podstawą rozpoznania choroby zawodowej – po wykazaniu istotnego narażenia zawodowego
**) powszechny problem zdrowotny w populacji osób w wieku aktywności zawodowej; nie mieszczą się w pojęciu choroby zawodowe
***) taki charakter ma także „łokieć tenisisty~ lub „łokieć golfisty", jednak ze względu na specyficzne objawy H te entezopatie zostały wymienione osobno

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371