Wpis do rejestru lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych

Do rejestru może wpisać się lekarz spełniający kwalifikacje określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067 z późn. zm.).

 Zgłoszenia należy dokonać do WOMP właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 Wymagane dokumenty:

·        pisemny wniosek z prośbą o wpis do rejestru lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

·         kserokopie dyplomu specjalizacji

·         kserokopie dyplomu lekarza

·         kserokopie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza

·         kserokopie zaświadczeń o uzyskaniu dodatkowych

·         w przypadku lekarzy w trakcie specjalizacji – zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego przewidzianego w programie specjalizacji z medycyny pracy

Wszystkie dokumenty wymagają potwierdzenia z oryginałem

Po złożeniu kompletu dokumentów lekarz zostaje wpisany do rejestru i otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu oraz wzór pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne.

Dokumenty do pobrania:ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ WOMP W GORZOWIE WLKP.

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne pracowników,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr służby medycyny pracy
 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje (próba oziębieniowa, czucie wibracji)
 • badania audiometryczne
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS” ( osób pracujących przy azbeście)
 • zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne w chorobach układu kostno-mięśniowego związanych ze sposobem wykonywania pracy
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Kontakt

  WOMP Gorzów Wlkp.
  ul. Fabryczna 70
  66-400 Gorzów Wlkp
  tel/fax - 95 7202-306
  Rejestracja - 95 7202 303
  95 7200 280
  Księgowość - 95 7208 371